Logo Stowarzyszenia"Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie"

Biuro ul. Walentego Barczewskiego 1
Biuro ul. Walentego Barczewskiego 1

 

 

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami w ramach statutowych uprawnień.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczytno, województwo warmińsko-mazurskie.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków  ale także może zatrudniać pracowników.

 

Celem Stowarzyszenia jest :

1/ prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk , a w szczególności w zakresie medycyny , profilaktyki zdrowia ,nauk humanistycznych , kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych ,a także nauk o ziemi i wszechświecie,

2/ aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,

3/ prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowania członków Stowarzyszenia,

4/ podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,

5/inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych ,bezrobotnych i chorych,

6/ upowszechnianie wiedzy o mieście Szczytno i powiecie szczycieńskim, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla powiatu szczycieńskiego i województwa warmińsko-mazurskiego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez :

1/ prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć,

2/ prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych,

3/ przekazywane przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia,

4/ współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo- badawczymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi, organizacjami porządkowymi,

5/ prowadzenie działalności wydawniczej,

6/prowadzenie działalności badawczej,

7/ prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich,

8/ tworzenie grup samopomocowych,

9/ tworzenie sekcji i kół zainteresowań,

10/ występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

11/inne działania realizujące cele statutowe.