STATUT STOWARZYSZENIA"UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W SZCZYTNIE

Statut Stowarzyszenia UniwersytetTrzecie
Adobe Acrobat Document 198.1 KB

                                                                                                 Załącznik nr 1

do uchwały nr 2 z dnia 29.06.2013 r.

 

STATUT STOWARZYSZENIA

„UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W SZCZYTNIE”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie” zwany w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego .

§ 2.

1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

2. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.

§ 3.

1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami w ramach statutowych uprawnień.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczytno, województwo warmińsko-mazurskie.

§ 4.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5.

1. Stowarzyszenie może używać logo i pieczęci według wzoru i na zasadach określonych uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskiej wg wzoru określonego uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji ,pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe Stowarzyszenia

2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust.1 decyduje Walne Zgromadzenia Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych, biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.